News List

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Election ballot notification

Post Date:10/26/2018 9:35 AM

Per the Harris County Voters’ Registration Office, the City of Baytown maps have been updated, which should correct the ballot issues for City voters.  Voters may now go vote with the correct ballot; however, the City recommends that, before heading to the polls, voters check their ballots on HarrisVotes.org to ensure that their ballots are correct.  For questions or further assistance, please contact the City Clerk’s Office at 281-420-6697.

De acuerdo con la Oficina de Registros de Votantes del Condado de Harris, los mapas de la Ciudad de Baytown han sido actualizados, lo que debería corregir el problema con las boletas de votación de los votantes de la Ciudad. Los votantes ahora pueden ir a votar con la boleta de votación correcta; sin embargo, la Ciudad recomienda que antes de dirigirse a las casillas electorales, los votantes revisen sus boletas de votación en HarrisVotes.org para asegurarse de que sus boletas de votación estén correcta. Si tiene preguntas o necesita ayuda adicional, sírvase comunicarse con la oficina de la secretaria de la Ciudad llamando al 281-420-6697.

Theo Văn Phòng Đăng Ký Cử Tri Quận Harris, bản đồ của Thành phố Baytown đã được cập nhật, giúp sửa chữa các vấn đề lá phiếu cho cử tri Thành phố. Các cử tri giờ đây có thể đi bầu với lá phiếu chính xác; tuy nhiên, Thành Phố đề nghị rằng, trước khi tiến hành bỏ phiếu, các cử tri nên kiểm tra các lá phiếu bầu của mình trên trang HarrisVotes.org để đảm bảo các lá phiếu của mình là chính xác. Nếu câu hỏi hoặc cần sự hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Thư ký Thành phố theo số 281-420-6697.

根據Harris縣選民登記辦公室的資訊,Baytown市地圖已經過更新,應能糾正本市選民的選票問題。選民現在可以用正確的選票進行投票;但本市建議,選民在前往投票場所之前,應在HarrisVotes.org上查看其選票,確保正確無誤。如有疑問或需要進一步協助,請致電281-420-6697,聯繫市行政書記官辦公室